NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Helse- og velferdsforsking

Velferdsforskning: politisk styring og organisering av arbeidsmarkedstiltak, eldreomsorg, psykisk helse, tiltak rettet mot barn og unge på kommunalt, regionalt og statlig plan.

Fagområdet arbeider med temaer innenfor offentlig velferdspolitikk. Velferdspolitikken betraktes både fra et politisk-administrativt perspektiv og fra et brukerperspektiv. I forhold til det politisk-administrative perspektivet er vår virksomhet rettet spesielt mot arbeidsmarkedspolitikken, sosialpolitikken og barne- og familiepolitikken. I forhold til brukerperspektivet er vi opptatt av hvordan ulike grupper borgere møter ulike sider av velferdssystemet.

Fagområdet har en utpreget tverrfaglig arbeidsform. Det innebærer at vi tar utgangspunkt i en problemstilling, og ikke i de enkelte fagområdene. Tverrfagligheten kommer også til uttrykk ved at vi som regel kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Våre oppdragsgivere er primært departementer, direktorater, Norges forskningsråd, Regionale forskningsfond, KS og enkeltkommuner.

Tema vi jobber med

  • Velferdspolitikk
  • Arbeidsmarkedstiltak
  • Helse- og omsorgstjenesten
  • Sosiale tjenester
  • Barnevern, barne- og familiepolitikk