NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bent Aslak Brandtzæg


Bent Aslak Brandtzæg er utdannet geograf fra Universitet i Bergen, og har i tillegg treårig studium i natur- og miljøvernfag fra Telemark distriktshøgskole i fagkretsen. Brandtzæg har vært ansatt som forsker ved Telemarksforsking siden 1995. Han har gjennomført en rekke regionale og nasjonale evalueringer og utredninger av offentlige virkemidler, utviklingsprogrammer, tiltak og omstillingsprosesser for ulike oppdragsgivere, bl.a. departementer, direktorater, KS og Norges forskningsråd.


Det faglige hovedfokuset ligger på kommunalforskning og bærekraftig steds- og næringsutvikling. Prosjekter innen for kommunalforskningen har vært rettet mot tjenesteproduksjon, samhandling, forvaltning, demokrati, eierstyring, brukermedvirkning, innbyggerdialog, samfunnsutvikling, interkommunalt samarbeid og kommunestruktur. Brandtzæg har et hovedansvar for forskning knyttet til interkommunalt samarbeid og kommunestruktur, og han har gjennomført mange utredninger av ulike former for interkommunalt samarbeid, både tjenestesamarbeid og regionrådssamarbeid. Han har også hatt ansvar for flere kommunestrukturutredninger, og har bl.a. gjennomført forskningsprosjekter knyttet til de seks siste frivillige kommunesammenslåingene som er gjennomført i Norge. Disse utredningene omfatter både forundersøkelser, følgeevalueringer og effektkartlegginger.


Innenfor bærekraftig steds- og næringsutvikling har Brandtzæg arbeidet med prosjekter med fokus på natur- og kulturbasert næringsutvikling, bred verdiskaping (miljømessig-, kulturell-, sosial- og økonomisk verdiskaping), innovasjon, lokale og regionale utviklingsprosesser/utviklingsstrategier, landskap, reiseliv, landbruk, virkemiddelpolitikk og forvaltning. Brandtzæg har gjennomført flere evalueringer av miljøpolitiske virkemidler i landbruket og har deltatt i større forskningsrådsprosjekter, bl.a. innen programmene Landskap i Endring og AREAL. Brandtzæg var sentral i arbeidet med følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet (koordinert av Riksantikvaren), og er nå engasjert i følgeevalueringen av Naturarven som verdiskaper (et verdiskapingsprogram som koordineres av Direktoratet for naturforvaltning). Utvikling av bred verdiskaping som bærekraftig utviklingsstrategi og konkurransefortrinn står sentralt i dette arbeidet.

Aktive prosjekter:

Tittel
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Utredning kommunestruktur Horten kommune
Innbyggerundersøkelse i Nome
Molderegionen - konsekvenser ved endret kommunestruktur
Kommunesammenslåing og prosess
Kommunestruktur og regional utvikling. Betydning av identitet og tilhørighet
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Utredning av kommunestruktur for Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
Ekspertutvalg kommunestruktur
Buzau geopark
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014

Publiseringer:

  • Rapporter og notater (84)
  • Vitenskapelige artikler (1)
  • Paper, kronikker m.m. (12)
Tittel Utgitt
Utredning av kommunestruktur i Numedal 2015
Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 2014
Hvordan gjennomføre en kommunensammeslåing? 2014
Kommunesammenslåing og regional utvikling 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Naturarv skaper verdier 2014
Naturarven som verdiskaper 2014
Naturarven som verdiskaper 2013
Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 2013
Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Den verdiskapende naturarven 2012
Naturarven som verdiskaper 2012
Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping 2011
Naturarven som verdiskaper 2011
Nasjonalparklandsbyene 2011
Styring og engasjement 2011
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner - 2010 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Kragerø 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner- årsrapport 2009 2010
Hammerdalen - en dybdestudie 2010
Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen 2010
Landskapsøkonomi 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Opplevelseslandskapet 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 2009
Interkommunalt barnevern 2009
Kommunal selskapsstatistikk 2009
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner. 2009
Den brede verdiskapingen 2009
Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger 2009
Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2009
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner 2008
Kommunal selskapsstatistikk 2008
Eierskap 2008
Bidrag til forbedring? 2008
Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2008
Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 2008
Nettverket: Natur- og kulturparker i Norge. 2008
NAVs satsing på arbeid og psykisk helse 2007
Evaluering av prosjektet: Før oppstart 2007
Å bygge en ny kommune! 2006
Ett Land - en kommune? 2006
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 2006
Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 2006
Det sammensatte Telemark 2005
Nye forvaltningsmodeller for verdifulle landskap. 2005
Den vanskelige dialogen 2005
Figurhefte med kommunestrukturdata 2004
Fakta og vurderinger omkring kommunestruktur i Telemark 2004
Felles landbrukskontor for Skien, Porsgrunn, Drangedal, Siljan og Kragerø 2004
Forbrukerrådets rolle i forhold til brukerperspektivet i offentlig forvaltning 2004
Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid 2003
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (2) 2003
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (1) 2003
Evaluering av ordningen med tilskudd til jobbskapingsprosjekter 2002
Markedsundersøkelse for Bø Sommarland 2001 2002
Folks syn på kommunepolitikk og forvaltning før sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner 2001
Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK) 2001
Periodisk kjøretøykontroll 2000
Tverretatlig samarbeid om personer med sammensatte hjelpebehov 2000
Lokalisering av lokal/regional statlig tjenesteyting 1999
Friluftliv 1999
Vannkvalitet og forurensing 1999
Verdifull vegetasjon og naturtyper - Biologisk mangfold 1999
Landskap 1999
Fugleliv, vilt og jakt 1999
Fisk og botndyr 1999
Kvartærgeologi/sedimentologi 1999
Landskap 1998
Verdifulle naturtyper 1998
Villrein og fugleliv 1998
Vannforurensing 1998
Friluftsliv 1998
Verdiklassifikasjon av produksjonspotensialet for jord- og skogbruksarealene i Porsgrunn kommune 1998
Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark 1998
System for tilstandsovervåking og resultatkontroll av jordbrukets kulturlandskap 1998
Miljøplantinger og økologiske rensetiltak 1997

Annen faglig aktivitet:

18.10.2012:

Foredrag om kommunestruktur på regional KS-konferanse i Rogaland

17.10.2012:

Foredrag om kommunestruktur på regional KS-konferanse i Sogn og Fjordane

13.03.2007: - Straand Hotel Vrådal: Presentasjon av resultater fra en evaluering av forsøk med interkommunalt barnevern i Vest-Telemark.
17.01.2007: Deltakelse i referansegruppe for arbeidsgruppe for interkommunalt samarbeid nedsatt av Riksarkivaren.
27.10.2006: - Foredrag om erfaringer med interkommunale barnevern for kommunene i Nord-Gudbrandsdal
30.03.2006: - Sunde, H. & Brandtzæg 2006. Å bygge en ny kommune! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger. - Asplan Viak og Telemarksforsking-Bø.
10.02.2005: - Sunde, H., Christoffersen, L., Brandtzæg, B.A. & Riis, C. 2005. Gjennomføring av kommunesammenslutninger - følgeevaluering. Delrapport 1: Foreløpige erfaringer. - Asplan Analyse og Telemarksforsking-Bø.
27.08.2004: - Presentasjon av utredning om "Lokalisering og organisering av felles landbrukskontor for Skien, Porsgrunn, Drangedal, Siljan og Kragrø" på informasjonsmøte for organisasjonene i de fem kommunene.
07.08.2004: - Foredrag om "Interkommunalt samarbeid - utfordringer muligheter" på landskonferansen for regionråd i Lofthus i Hardanger.
23.06.2004: - Presentasjon av utredning om "Lokalisering og organisering av felles landbrukskontor for Skien, Porsgrunn, Drangedal, Siljan og Kragrø" for de ansatte ved landbrukskontorene i de fem kommunene.
24.03.2004: - Foredrag på Forbrukerrådets ledersamling i Oslo. Tittel på foredraget: Forbrukerrådets rolle i forhold til brukerperspektivet i offentlig sektor.
01.10.2003: - Medforfatter på boka "Den Norske Bygda og Den Store Verda. Om lokal utvikling i ei global tid." Boka er utgitt av Telemarksforsking-Bø og redigert av Dag Jørund Lønning. Boka presenterer resultater fra det strategiske forskingsprogrammet Trademark Telemark.
03.06.2003: - Foredrag på seminar om plananalyse på Kongsberg i regi av GIS-samarbeidet Telemark, Buskerud og Vestfold. Tema for foredraget: Kartlegging av grønnstruktur ved hjelp av satellittbilder, ortofoto, flybilder og kart.
15.01.2002: - Presentasjon av resultater fra evalueringen av ordningen for Spesielle tilskudd i landbrukests kulturlandskap (STILK)
20.04.2001: - Publikumsundersøkelse i forbindelse med den forestående sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner. Presentasjon av foreløpige resultater for styringsgruppen for kommunesammenslåingen.
01.06.2000: - Bolkesjø, T. & Brandtzæg, B.A. 2000. Det regionale helhetsperspektivet i statlig lokaliseringspolitikk. - s. 38-47 i: Plan, Nr. 2/2000.