NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Beregninger av økt arbeidsgiveravgift
Kommunestruktur og regional utvikling. Betydning av identitet og tilhørighet
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Diverse småoppdrag TEL
Torsken kommune - gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene
Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune
Kunstnerkårundersøkelsen 2014
Ressursfordelingsmodell for barnehagene i Kongsberg
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Froland skole
Etablerertjenesten i Buskerud
Demografiprosjekt Hedmark/Dalarna
VRI3 / Innovasjonsstrategiar 2014
Høgskolens betydning for regional utvikling
VRI3 / Innovasjonsstrategiar læringsarenaer 2014
Teater Ibsen
Boligundersøkelse Nome kommune
Utredning av kommunestruktur for Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
Utredning av PRO-tjenesten i Målselv kommune
Analyse av barnevernstjenesten i Marker kommune
Kommunestruktur Ofoten
VRI-Forum 2014
Bistand i kommunestrukturutredning for 5K
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Lund kommune
Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune
Ekspertutvalg kommunestruktur
Buzau geopark
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
Enkeltforedrag og annet
Regionale analyser 2014
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Temaredaksjon for Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
Rammeavtale Telemark 2014
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Foresight for Arena Fritidsbåt
Andebu kommune - samfunnsplan prosess
Utgreiing av kommunestrukturalternativ for Vinje kommune
Evaluering og forslag til endring av lederstruktur i Helse og sosial i Bærum kommune
Konsekvensutredning Ore skole
Utredning av «Framtidens Orkidé»
Utredning av framtidig skolestruktur i Stange kommune
Strategisk næringsplan for kommunene i Østre Agder
Norsk kulturindeks 2013, Regionale rapporter.
Evaluering av VINK-Oppland (Verdiskaping, innovasjon basert på natur-kulturarv Oppland)
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Bindal kommune - drifts- og ressursanalyse
Meldal kommune - drifts- og organisasjonsgjennomgang
Mentorer for kulturbedrifter
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Kvalitetssikring av beregning av selvkost for vann, avløp og feiing
Halsa kommune - samfunnsanalyseprosess
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Utredning av kommunestruktur på Helgeland
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Veilederforum HiT
Mobilisering av FoU i nettverk
Mobilisering av FoU i foretak
VRI-Forum 2013
Regionale analyser 2013
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
VRI2 Attraksjonskraft og stadinnovasjon 2013
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Access to culture
Kultur for å delta
Transition Town - en strategi for bærekraftig stedsutvikling
The relational politics of aesthetics
Effekten av tilflytting fra EØS-området
Benchmark VRI Telemark 2012-2013
Tilskudd private barnehager 2012-2014
Deltakelse i Ungdomsbedriftsprogrammet og gjennomføring av vg.skole
Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
VRI2/Attraksjonskraft
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Kunst og makt
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)
Evaluering av Naturarven som verdiskaper
Rammeavtale andre kommuner
Rammeavtale Agder
Telemarkskua og den gode forteljinga
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe