NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Beregninger av økt arbeidsgiveravgift
Kartlegging og vurdering av utgifter og inntekter i hyttekommuner
Kommunestruktur og regional utvikling. Betydning av identitet og tilhørighet
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Diverse småoppdrag TEL
Torsken kommune - gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene
Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune
Kunstnerkårundersøkelsen 2014
Ressursfordelingsmodell for barnehagene i Kongsberg
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Froland skole
Etablerertjenesten i Buskerud
Demografiprosjekt Hedmark/Dalarna
VRI3 / Innovasjonsstrategiar 2014
Høgskolens betydning for regional utvikling
VRI3 / Innovasjonsstrategiar læringsarenaer 2014
Teater Ibsen
Boligundersøkelse Nome kommune
Utredning av kommunestruktur for Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
Utredning av PRO-tjenesten i Målselv kommune
Analyse av barnevernstjenesten i Marker kommune
Kommunestruktur Ofoten
VRI-Forum 2014
Bistand i kommunestrukturutredning for 5K
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Lund kommune
Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune
Ekspertutvalg kommunestruktur
Buzau geopark
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
Enkeltforedrag og annet
Regionale analyser 2014
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Temaredaksjon for Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
Rammeavtale Telemark 2014
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Foresight for Arena Fritidsbåt
Andebu kommune - samfunnsplan prosess
Utgreiing av kommunestrukturalternativ for Vinje kommune
Evaluering og forslag til endring av lederstruktur i Helse og sosial i Bærum kommune
Konsekvensutredning Ore skole
Utredning av «Framtidens Orkidé»
Utredning av framtidig skolestruktur i Stange kommune
Strategisk næringsplan for kommunene i Østre Agder
Norsk kulturindeks 2013, Regionale rapporter.
Evaluering av VINK-Oppland (Verdiskaping, innovasjon basert på natur-kulturarv Oppland)
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Bindal kommune - drifts- og ressursanalyse
Meldal kommune - drifts- og organisasjonsgjennomgang
Mentorer for kulturbedrifter
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Kvalitetssikring av beregning av selvkost for vann, avløp og feiing
Halsa kommune - samfunnsanalyseprosess
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Utredning av kommunestruktur på Helgeland
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Veilederforum HiT
Mobilisering av FoU i nettverk
Mobilisering av FoU i foretak
VRI-Forum 2013
Regionale analyser 2013
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
VRI2 Attraksjonskraft og stadinnovasjon 2013
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Access to culture
Kultur for å delta
Transition Town - en strategi for bærekraftig stedsutvikling
The relational politics of aesthetics
Effekten av tilflytting fra EØS-området
Benchmark VRI Telemark 2012-2013
Tilskudd private barnehager 2012-2014
Deltakelse i Ungdomsbedriftsprogrammet og gjennomføring av vg.skole
Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
VRI2/Attraksjonskraft
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Kunst og makt
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)
Evaluering av Naturarven som verdiskaper
Rammeavtale andre kommuner
Rammeavtale Agder
Telemarkskua og den gode forteljinga
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe