Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet?

Evaluering av Tigris og Barn og rusfamilier


Evalueringen av Tigris og Barn i rusfamilier viser en gjennomgående tilfredshet med nivået på kunnskapsformidlingen, opplæringsprogrammene, materiellet og oppfølgingen fra KoRus-Sør. Vi viser også at kunnskapen er hevet blant kursdeltagere på områder kursprogrammene tar for seg. I begge prosjektene er det først og fremst omsetting av kunnskap til handling som ser ut til å være det sårbare området. Vi har vist at det ikke er tilstrekkelig med høy kunnskap på et område, det er også nødvendig at det er tydelige strukturer for hvordan praksis skal utøves. Dernest har vi, i et felleskapittel, løftet blikket og pekt på muligheter og utfordringer for de to prosjektene vi har evaluert, og for tilsvarende satsinger. Vi utviser her en mild utålmodighet rett og slett fordi vi anser at denne evalueringen i seg selv ikke har frembrakt overraskende og ny innsikt innen feltet vi har studert. Tvert om har den stadfestet til dels meget omfattende kunnskap på området. Nettopp av den grunn anser vi at tiden er overmoden for å ta i bruk denne kunnskapen på mange nivåer, slik vi redegjør for i felleskapittelet, kapittel 6. Her tar vi til orde for en oppmyking av profesjons- og virksomhetsgrenser og et styrket fokus på fellesskapsløsninger. KoRus-Sør kan utgjøre en ytterligere forskjell om de bidrar til å bringe nettopp denne nye innsikten videre, både horisontalt og vertikalt og på så vel strategiske som operative nivåer.