NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunesammenslåing i Numedal?

Kommunesammenslåing i Numedal?

Vi har gjennomført en forstudie til arbeidet med kommunestruktur i Numedal - på oppdrag fra Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Formålet har vært å fremskaffe et godt nok grunnlag til å kunne fatte vedtak om eventuelt å gå videre i et forprosjekt.

21.1.2015

Etter en samlet vurdering mener vi at forstudien gir grunnlag for å gå videre i et forprosjekt for utredning av en Numedalskommune. Ut fra rammebetingelsene og utfordringene som kommunene står overfor, kan en kommunesammenslåing bidra til positive effekter som kommunene som helhet kan se seg tjent med. Det forutsetter at man klarer å skape en felles virkelighetsoppfatning, erkjenne hverandres ulike behov, og at man identifiserer framtidige utfordringer og mulighetsbilder som man med fordel kan løse og realisere i fellesskap som én kommune.

Økonomisk vil sammenslåing være meget gunstig på nåværende tidspunkt. Dersom kommunene velger å slå seg sammen i reformperioden, vil det bli gitt støtte til engangskostnader og reformstøtte på tilsammen 35 mill. kr. Kommunene vil motta ett inndelingstilskudd på 38 millioner kroner per år som vil føre til at rammeoverføringene fra staten vil være svakt høyere per år enn summen for hver enkelt kommune i dag. Alt som kan hentes ut av effektiviseringer knyttet til administrasjon og tjenesteproduksjon, vil derfor komme kommunene til gode i denne perioden. Videre kan den sammenslåtte kommunen få økte inntekter på ca. 12 millioner kroner per år fra salg av konsesjonskraft, forutsatt en nettopris på 15 øre/kWh. Øker prisen til 20 øre/kWh, vil inntektene øke til ca. 16 mill. kr. pr. år. Dette vil være varige økte inntekter.

Ettersom det er stor sannsynlighet for at behovet for kommunesammenslåing vil melde seg med økende tyngde på sikt, vil det være hensiktsmessig å gjennomføre en kommunesammenslåing nå som vilkårene er gode. Kommunene har i dag et omfattende og velfungerende interkommunalt samarbeid, og dette bidrar til å løse mange oppgaver som kommunene ikke klarer å løse alene. I kommunene er det en oppfatning av det det fremdeles er en del å gå på før samarbeidsulempene blir for store. Spørsmålet er om det er lurt å vente til samarbeidsulempene faktisk blir for store. I og med at det er nå virkemidler for gjennomføring av kommunesammenslåinger er tilgjengelige, ligger det muligheter for å betrakte en kommunesammenslåing som en del av en regional utviklingsprosess, hvor man sammen tar grep for å fremme en helhetlig utvikling av Numedal som én sterk landkommune.

Rapporten kan lastes ned her.

Vår oppdragsansvarlig har vært Bent A. Brandtzæg.